보안접속
회원가입 | ID/PW찾기
English 中國語 Tiếng Vit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia nhp hi viên vào ILDONGFOODIS hoàn toàn min phí, quý v s được hưởng đa dng các dch v nếu tr thành hi viên ca ILDONGFOODIS.
 
Nếu gia nhp vào ILDONGFOODIS quý v có th s dng toàn b homepage ca ILDONGMOM, như công ty chuyên v công thc cho tr, cng dành riêng cho bà m mang thai và nuôi con nh, kênh mua sm sn phm dành cho tr Mibaby ch bng mt ID.
 
 
Quý v là Kiu bào hoc người sinh sng ti nước ngoài, dưới 18 tui mun gia nhp hi viên, vui lòng liên lc đến ildongmom@ildongfoodis.co.kr hoc đin thoi đến s 02-2049-2198, chúng tôi s kim tra và gii quyết gia nhp trong thi gian sm nht .